PROGRAMME

Webinar: Agile Marketing på Telenor

Venue:

Grand Hotel

Södra Blasieholmshamnen 8, 103 27 Stockholm

Date:

Mar 31st, 2020 from:

09:00 - 10:30

Agile Marketing på Telenor

Linda Wetterborg

Tribe Lead, Sales & Marketing at Telenor

Agile marketing på Telenor – hur ett storbolag lyckades öka det digitala engagemanget med kunderna

Runt 2016-17 förtydligades och underströks ett par nya områden i Telenors övergripande strategi till följd av den ökande graden av digitalisering i samhället. Mer konkret handlade det om att bli ett datadrivet företag som kunde ”sy ihop” kundresan över alla kanaler genom en ökad grad av personalisering och ett viktigt verktyg i detta var även att börja jobba mer hypotes och testdrivet för en högre innovationsgrad.

Telenor Sverige fick då inse att man låg långt bak jämfört med konkurrenterna inom dessa områden eftersom man över tid prioriterat andra investeringar. Andelen digitalt engagemang med kunderna var lågt. Man hade föråldrad teknik, för få digitala specialister och en outsourcad modell för såväl marknadsföring som IT utveckling. Man såg en möjlighet att utnyttja ett ”late mover advantage” till att göra smarta teknikval och med hjälp av den samarbetskultur som råder i bolaget springa snabbare och om konkurrenterna. En stor förändringsprocess var nödvändig.

Linda kommer att gå igenom resultat och lärdomar i förändringsresan som ökat den digitala mognaden i Telenor. Förändringen vilar på 3 grundpelare:

• Verktyg: teknikinvesteringar inom Data & Analytics, BSS, Front-End, Adtech etc.
• Kompetens: insourcing av strategiska kompetenser samt digital upskilling
• Struktur: övergång från en mer traditionell, hierarkisk silo-organisation till en agil nätverksstruktur

Även om resan mot att bli mer kundorienterad pågått i drygt 2 år har Telenor en bra bit kvar – dock kan fina resultat redan skönjas:

• Organisationen är långt mer datadriven än tidigare
• Lärandet är centralt, A/B testning har gått från icke existerande till sporadiskt till 5 st ”always on”
• Ledtiden från idé till utveckling av kundgränssnittet på telenor.se och i appen har gått från 170 till 27 dagar bland annat eftersom IT har gått från att göra 1 release in månaden till 2 per vecka samt att andelen kodande vs. ”byråkrati/admin” ökat kraftigt

Debatt och gruppdiskussion:

1. Vad krävs av ledarskapet på alla nivåer för att göra en sådan här resa?
2. Hur kommer man igång rent konkret?
3. Vilka kompetenser har varit viktigast för förändringen och hur säkrar man upp dem?

Tack för i dag. Kim Funch, twoHundred & Adobe